Motýlci

 

Oddělení Motýlků se skládá z dětí od 4-7 let. Děti se zaměřují na rozvoj základních lidských vlastností jako je ohleduplnost, empatie, samostatnost a vytváření pozitivních hodnot. Vedeme děti k uvědomění si pozitivního vztahu k přírodě, zdravému životnímu stylu a vztahu k druhé osobě. Prohlubují své znalosti díky prožitkovému, zážitkovému a experimentálnímu učení, které je nedílnou součástí naší výuky. Vytváříme dětem takové prostředí, které v nich podněcuje tvořivost, zvídavost a zájem poznávat nové věci. Vedeme je k získávání zkušeností právě na základě prožitku a vycházíme z jejich přirozené zvídavosti objevovat stále něco nového.
 

Zvláštní pozornost je věnována předškolní přípravě, která je součástí vzdělávací nabídky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V pátek prochází tzv. ,,Metodou dobrého startu“, kde se rozvíjí jejich jemná motorika a grafomotorika. Metoda dobrého startu je metoda akusticko-motoricko-optická. Rozlišováním grafických znaků se zde rozvíjí složka zraková, prováděním gest ke grafickým znakům složka pohybová, a jelikož se vše děje za rytmu písničky, tak i složka sluchová. Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů. Základním prvkem je lidová písnička, která je vždy pro každou lekci jiná.
 

Denní program je vyvážený. Střídáme činnosti spontánní, kde by měly mít děti právo volby vybrat si činnost, která je zaujme, a řízené, kdy pracujeme v tzv. komunitním kruhu nebo ve skupinkách, kde se můžeme důkladněji zaměřit na individualitu dětí.
 

Každou středu v dětech rozvíjíme pozitivní vztah k pohybu a to řízenou tělesnou výchovou. Ta se koná za každého počasí, buď v herně třídy nebo na školní zahradě či v areálu Trávníky, který nám propůjčuje svým místem velkou travnatou plochu, dětské prolézačky a také malou horolezeckou stěnu. Součástí tělesné výchovy je zahřátí organismu, průpravná a zdravotní cvičení sestavena podle daného fyziologického konceptu a rozvoj jejich pohybových schopností a dovedností.
 

Součástí vzdělávání dětí jsou i pracovní a metodické listy, kterými si procvičují další znalosti a dovednosti, jemnou motoriku a grafomotorické schopnosti. Klademe důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte v závislosti na jeho individualitě.
 

Děti se učí samostatnosti v oblékání, stravovaní a sebeobsluze.

Každý týden máme tzv. mazací středy, kdy si děti samy mažou chléb. V průběhu svačinek se děti samy obsluhují, tzn. vezmou si tácek, na který si dají svačinku a ke stolečku si přinesou pití. V průběhu dne se samy obsluhují i v pitném režimu, nalévají si vodu a čepují si čaj s várnice.
 

Ve školce si děti prohlubují také jednotlivá pravidla, která si na začátku roku snaží samy ztvárnit kresbou a která je doprovází v každodenním životě, jak ve školce, tak v běžném životě.

Naše pravidla jsou: Srdíčkové pravidlo, Pusinkové pravidlo, Kapičkové pravidlo, Košťátkové pravidlo, Hajánkové pravidlo, Želvičkové pravidlo, Ouškové pravidlo, Mydlinkové pravidlo, Botičkové pravidlo, Pořádníčkové pravidlo.
 

Plánujeme pro děti spoustu doplňkových aktivit pro jejich zábavu, ale i pro rozvoj jejich znalostí, jež mohou uplatnit i v dalším životě.